6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

AJANS PRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ LTD. ŞTİ. (“AJANS PRESS”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili birincil ve/veya ikincil mevzuatlar kapsamındaki, gerçek kişilere ait ve https://www.desifren.com/ aracılığı ile siz aday üyelerimizden, üye olma aşamasında ve üyelerimizden ödeme aşamasında edindiği her türlü kişisel verinin toplanmasına, muhafazasına ilişkin gerekli tüm hukuki, teknik ve idari tedbirlerin tam anlamıyla yerine getirilmesini kurum politikalarından biri olarak benimsemiş bulunmaktadır.

AJANS PRESS, herhangi bir şekilde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, kullanılması, paylaşılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin prensipler hakkında muhtemel müşterilerini, https://www.desifren.com/ web sitesini (‘’site’’) kullananları, ziyaretçilerini ve AJANS PRESS ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni hazırlamış ve ilan etmiştir.

AJANS PRESS, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup bu metindeki hususlar ve genel olarak kişisel verilerin korunması hakkındaki esas ve usullere ilişkin detaylı bilgiyi http://ajanspress.com.tr/ ilan edilmiş olan AJANS PRESS Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda bulabilirsiniz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ

a) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YOLLARI

AJANS PRESS kişisel verileri elektronik yöntemle edinmekte olup bunlar; https://www.desifren.com/ web-sitesini ziyaret ettiğinizde, internet sitesi üzerinden herhangi bir talepte bulunduğunuzda, kayıt olduğunuzda, ödeme aşamasında fatura düzenlenmesi amacıyla kişisel veri paylaştığınızda, yazılı, sözlü veya görüntülü iletişime geçtiğinizde, AJANS PRESS’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan AJANS PRESS’e veya AJANS PRESS’in iştirakleri, iş ortakları veya diğer 3. Kişiler aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında AJANS PRESS ile bu sayılanlar dışında bir konuda ve yolla iletişime geçtiğinizde, internet arama motorları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar aracılığıyla toplanmaktadır.

b) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesi, işbu kişisel verileriniz işlenmeye başladığından itibaren, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi ile bu kişisel verilerin silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar.

AJANS PRESS, işbu metnin a bendinde belirtilmiş olan yol ve yöntemlerle edindiği kişisel verilerinizi, deşifren.com üyelik amacınıza hizmet edebilmesi, hizmeti geliştirebilmesi, güncelleyebilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, genel iletişim faaliyetlerinin yapılması, talep veya şikayet süreç yönetimi, AJANS PRESS’in tabi olduğu yasal mevzuata uyum sağlanabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyebilecektir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

AJANS PRESS tarafından edinilen kişisel verileriniz, verilen/alınan hizmetin amacına yönelik olup, söz konusu kişisel veriler yukarıda 1. Madde b bendinde belirtilen “işlenme amaçları” kapsamında iş ortaklarımıza, şirketimizde kişisel verilerin toplanması ve muhafazası kapsamında yetkili çalışanlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte hiçbir şekilde üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz.

3. KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

AJANS PRESS nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yazılı olan yollarla bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun niteliğine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun öngörmesi halinde bir ücret tahakkuk ettirilebilir. KVKK 11. madde gereğince kişisel veri sahiplerinin hakları şunlardır:

I. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

II. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

III. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

IV. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

V. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

VI. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

VII. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

VIII. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’ 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla başvuru yapabilir ve başvurunuzu, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle AJANS PRESS’e iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmayı talep ettiğinizi içeren talebinizi, http://ajanspress.com.tr/ adresinde ilan edilmiş olan formu doldurup, imzalı bir nüshasını “Hasanpaşa Mahallesi Lavanta Sokak No:30/A Kadıköy/İSTANBUL” adresine kimliğinizi doğrular belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN RIZANIZ

AJANS PRESS ’e açık rıza verdiğiniz veya işbu https://www.desifren.com/ adlı internet sitemizi kullandığınız andan itibaren sizden toplanan tüm bilgileri yukarıda belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu KVK Politikasında anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar serbesttir.

5. İLETİŞİM

Aşağıdaki adresler aracılığı ile, her türlü soru, öneri, KVK Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin başkaca bir talebinizin bulunması halinde, bize ulaşabilirsiniz.

AJANS PRESS tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini yazılı olarak e-posta adresine iletmelidir. Bu halde 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir.

E-Posta
: info@desifren.com
İletişim Adresi
: Hasanpaşa Mahallesi Lavanta Sokak No:30/A
Kadıköy/İSTANBUL
Telefon Numarası
: 444 7 212

AJANS PRESS, aydınlatma metni, metin içinde yer alan ve referans olarak gösterdiğimiz Şirket veri koruma politikasını ve kişisel verileri işleme yöntemini dönem dönem gözden geçirme, güncelleme, tadil etme, yenileme, değiştirme haklarını saklı tutar. Herhangi bir güncelleme durumunda Güncel Politika https://www.desifren.com/home/privacy adresli web sitesinde yayınlanacaktır. Güncellenen şartlar, yayım tarihleri itibariyle yürürlüğe gireceklerdir.

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

AJANS PRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ LTD. ŞTİ.

Son Güncelleme Tarihi: 23.09.2019

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve https://www.desifren.com/home/privacy adresinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü dahilinde KVKK’ya uygun olarak AJANS PRESS tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve 2. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum.